• 7 مهر ماه روز آتشنشان

  • گردهمایی روسای کمیته متناظر ورزشهای تفریحی و مهارتهای فردی و نمایشی سراسر کشور

  • پاکسازی دماوند توسط ورزشکاران کمیته ورزشهای طبیعی

  • کارگاه بین المللی باشگاه های ورزشی دوستدار سلامت

اخبار

آموزش