تربت حیدریه

بازدید جناب اقای محمد خندانی مقدم سرپرست کمیته رزمی پرثوا استان از نماینده کمیته شهرستان کاشمر روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

بازدید جناب اقای محمد خندانی مقدم سرپرست کمیته رزمی پرثوا استان از نماینده کمیته شهرستان کاشمر   روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

متن کامل »

جلسه هم اندیشی جناب اقای محمد خندانی مقدم روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان با رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه و هیات همگانی و تربیت بدنی ارتش تربت حیدریه روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

جلسه هم اندیشی جناب اقای محمد خندانی مقدم روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان با رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه و هیات همگانی و تربیت بدنی ارتش تربت حیدریه  روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

متن کامل »