مه ولات

بازدید رئیس هیات ورزشهای همگانی استان از شهرستان مه ولات

خانم رازیتا حیدری رئیس هیات ورزشهای همگانی استان با سفر به شهر ستان مه ولات از هیات همگانی این شهرستان بازدید نمودند.ایشان همچنین در جلسه شورای شهر  فیض آباد که با حضور شهر دار ،اعضای شورای شهر ،رئیس اداره ورزش و جوانان و روسای هیات های ورزشی شهرستان برگزار گردید شرکت نموده و به بررسی وضعیت ورزش همگانی شهرستان پرداختند.خانم حیدری با اشاره ...

متن کامل »