گردشگری ورزشی

 مقدمه:

به منظور تقویت و عینیت بخشیدن به اصلی ترین اهداف تربیت بدنی یعنی توسعه عمومی ورزش و از طرف دیگر فراهم نمودن فرصت های مناسب در تبادل فرهنگی و ایجاد دوستی میان مردم مناطق،اقوام و ملل مختلف در کنار دستیابی به شادابی و تندرستی از طریق ورزش ،این کمیته با آمیختن ورزش و گردشگری در جهت آشنایی با طبیعت اطراف خود و بهره گیری از فرصت ها و امکانات موجود تلاش میکند.

تعریف:

کمیته گردشگری ورزشی،کمیته ای است سازمان یافته وزیر مجموعه هیئت ورزشهای همگانی که با بهره گیری از پتانسیل های موجود در ورزشهای مختلف و پرداختن غیر حرفه ای به تعدادی از آنها و آمیختن آن با تفریح و گردشگری در جهت تحقق اهداف تعیین شده  و با عملکردی مستقل اقدام نموده است.

چشم  انداز:

با ورزش گردش کنید.

گردش و تفریح را با ورزش پربارتر نمایید.

سلامتی با ورزش،شادابی با گردش،سلامتی و شادابی با گردشگری ورزشی.

اهداف:

توسعه و تعمیم هر چه بیشتر ورزش در بین اقشار مختلف مردم

تامین سلامت جسمی و روحی از طریق گردشگری ورزشی

آشنایی با فرهنگ و سنن اقوام مختلف ایرانی و دیگر ملل جهان

کمک به فدراسیون های ورزشی در جهت آموزشهای علمی و تجربی

کمک به کسب مهارتهای تخصصی و تجربی و ارتقا آموزش های عمومی ورزش