برگزاری برنامه طبیعت گردی در منطقه باغ سرهنگ

برنامه طبیعت گردی در روز جمعه مورخه ۹۴/۱۱/۳۰ در جاغرق منطقه باغ سرهنگ برگزار گردید.

این برنامه از ساعت ۶:۱۵ دقیققه صبح آغاز و در ساعت ۲۳ با برگشت به شهر مشهد پایان یافت .

برنامه فوق در زمره برنامه های نیمه سنگین می باشد.