همایش دوچرخه سواری دوستداران طبیعت شهرستان درگز برگزار شد.

همایش دوچرخه سواری دوستدارن طبیعت روز جمعه ۸ مرداد ماه با حضور جمعی از دوچرخه سواران شهرستان درگز از منطقه تیوان به سمت چوینلی،دوراهی امام قلی،خادمانلو،کپکان به سمت گرنی و در پایان جاده الله اکبر،آبگرم، دوچرخه سوارام مسافت ۱۱۲ کیلومتر را پیمودند و در طی مسیر به پاکسازی طبیعت اطراف پرداختند.

حامی مالی این برنامه را دوچرخه ایپک به عهده داشت.