کمیته پینت بال مشهد و استان در مراسم افتتاح زمین پینت بال مرکز آموزش پلیس ثامن شرکت نمود و در مقابل سرداران نیروی انتظامی مسابقه نمایشی اجرا کردند. روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی کمیته پینت بال مشهد و استان در مراسم افتتاح زمین پینت بال مرکز آموزش پلیس ثامن شرکت نمود و در مقابل سرداران نیروی انتظامی مسابقه نمایشی اجرا کردند. photo_2017-01-17_15-00-31