نتایج دوره مربیگری امادگی جسمانی شهرستان چناران

نتایج دوره مربیگری آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۲لغایت۹۵/۱۱/۷-مکان برگزاری خراسان رضوی-چناران
ردیف نام نام خانوادگی تئوری عملی معدل کل نتایج نهایی-قبولین-مردودین ملاحظات
۱ مهلا معتمدنیا ۳/۵ ۱۲/۵ ۱۶ قبول
۲ شیوا بیگلری ۳/۵ ۱۲ ۱۵/۵ قبول
۳ سمانه پژوه ۳/۲۵ ۱۲/۷۵ ۱۶ قبول
۴ تکتم حمیدی پور ۴ ۱۲/۷۵ ۱۶/۷۵ قبول
۵ رزیتا دهقانی ۲/۵ ۱۱/۵ ۱۴ قبول
۶ طاهره محمدی ۲ ۱۲ ۱۴ قبول
۷ مهلا ررمضان پور ۲/۲۵ ۱۲/۲۵ ۱۴/۵ قبول
۸ مهدیه پور شیرزاد ۳/۲۵ ۱۰/۷۵ ۱۴ قبول
۹ نرجس خاتون غلامی بیدخانی ۲/۷۵ ۱۱/۲۵ ۱۴ قبول
۱۰ زهرا علیزاده ۱/۵ ۱۲/۵ ۱۴ قبول
۱۱ زهرا سعیدی احمد آبادی ۴ ۱۲/۷۵ ۱۶/۷۵ قبول
۱۲ صدیقه جعفری قشلاق ۲/۷۵ ۱۱/۲۵ ۱۴ قبول
۱۳ مریم ریو جام ۲/۷۵ ۱۱/۲۵ ۱۴ قبول
۱۴ مریم عباسی ۳ ۱۱ ۱۴ قبول
۱۵ منصوره میریان ۲/۵ ۱۱/۵ ۱۴ قبول
۱۶ معصومه کامل مزدور نوغان ۲ ۱۲ ۱۴ قبول