نتایج امادگی جسمانی بانوان مدرس سرکار خانم شریعتی

نتایج دوره مربیگری آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۹لغایت۹۵/۱۱/۱۴-مکان برگزاری خراسان رضوی-مشهد

ردیف نام نام خانوادگی تئوری عملی معدل کل نتایج نهایی-قبولین-مردودین
۱ پریسا رحمانی ۳/۷۵ ۱۰/۵ ۱۴/۲۵ قبول
۲ انسیه اولادی ۴ ۱۵ ۱۹ قبول
۳ سمیه همتان عطار باشی ۳/۲۵ ۱۲ ۱۵/۲۵ قبول
۴  زهرا عاقبتی ۲/۷۵ ۱۱/۵ ۱۴/۲۵ قبول
۵ زهرا ژیان عابد ۳/۷۵ ۱۰/۲۵ ۱۴ قبول
۶ مریم احمدی ۳ ۱۱ ۱۴ قبول
۷ عطیه باربد ۳/۷۵ ۱۱/۲۵ ۱۵ قبول
۸ فائزه عرفانی قوی نیا ۳/۷۵ ۱۳ ۱۶/۷۵ قبول
۹ وصال قریشی الحسینی ۴ ۱۲/۷۵ ۱۶/۷۵ قبول
۱۰ مهدیه سارمی ۳ ۱۲ ۱۵ قبول
۱۱ سمانه علیزاده ۳/۵ ۱۱/۷۵ ۱۵/۵ قبول
۱۲ مرجان سرشار غایب غایب غایب غایب
۱۳ تکتم صادقی خباز ۳ ۱۱ ۱۴ قبول
۱۴ ناهید ایران جو ۴ ۱۰/۷۵ ۱۴/۷۵ قبول
۱۵ مریم فرهادی راد ۳/۵ ۱۱/۵ ۱۵ قبول
۱۶ سکینه بابکی امان آباد ۳/۷۵ ۱۰/۷۵ ۱۴/۵ قبول
۱۷ معصومه محمدی دولت آبادی ۲/۷۵ ۱۱/۲۵ ۱۴ قبول