(برگزاری جشنواره مادر وکودک درسالن صبا صداسیما ) ۲۱ بهمن ماه ۹۵ کمیته ورزش های تفریحی ومهارت های فردی و نمایشی استان خراسان و مشهد روابط عمومی ورزشهای همگانی خراسان رضوی

(برگزاری جشنواره مادر وکودک درسالن صبا صداسیما ) ۲۱ بهمن ماه ۹۵
کمیته ورزش های تفریحی ومهارت های فردی و نمایشی استان خراسان و مشهد

روابط عمومی ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-02-13_13-42-53