بازدید جناب اقای محمد خندانی مقدم سرپرست کمیته رزمی پرثوا استان از نماینده کمیته شهرستان کاشمر روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

بازدید جناب اقای محمد خندانی مقدم سرپرست کمیته رزمی پرثوا استان از نماینده کمیته شهرستان کاشمر   روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-03-08_13-58-35