لیست دوره مربیگری آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۹۵/۱۱/۲۹لغایت۹۵/۱۲/۴-مکان برگزاری خراسان رضوی-مشهد

لیست دوره مربیگری آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۹۵/۱۱/۲۹لغایت۹۵/۱۲/۴-مکان برگزاری خراسان رضوی-مشهد
ردیف نام نام خانوادگی عملی تئوری کلاس داری نمره کل نتیجه
۱ نیکتا مختاری ۹/۲۵ ۳ ۴ ۱۶/۲۵ قبول
۲ پردیس مهدوی ۵/۵ ۳/۴ ۳ ۱۱/۹ مردود
۳ آرزو کوهستانی ۷ ۲/۰۵ ۳/۵ ۱۲/۵۵ مردود
۴ الهام بساک ۸ ۳/۱ ۴ ۱۵/۱ قبول
۵ ریحانه پور ملایی ۷/۷۵ ۳/۶۵ ۴ ۱۵/۴ قبول
۶ یگانه حسین زاده ۷/۷۵ ۳/۲۵ ۴ ۱۵ قبول
۷ حوریه هاشمی تفتی ۸/۲۵ ۲/۱ ۴ ۱۴/۳۵ قبول
۸ نازنین عودی ۷/۷۵ ۲/۸۵ ۴ ۱۴/۶ قبول
۹ فاطمه هاشم زاده ۸/۷۵ ۲ ۴ ۱۴/۷۵ قبول
۱۰ فائزه تقوی نیا ۸ ۳/۶۵ ۳/۷۵ ۱۵/۴ قبول
۱۱ نجمه تیموری قازقان ۷/۵ ۳/۶ ۳/۵ ۱۴/۶ قبول
۱۲ زهره غلامی کته شمشیر ۷ ۲/۱۵ ۳/۵ ۱۳/۶۵ مردود
ناهید بر آبادی ۸/۲۵ ۲/۹۵ ۴ ۱۵/۲ قبول
۱۴ زینب انداشکه ۷/۲۵ ۳/۲۵ ۴ ۱۴/۵ قبول
۱۵ ساناز رضا زاده کهنه قوچان ۶/۷۵ ۲/۱۵ ۴ ۱۲/۹ مردود
۱۶ فاطمه دوستدار ۸ ۳/۴۵ ۳/۷۵ ۱۵/۲ قبول
۱۷ فرزانه فریدی ۸ ۳/۰۵ ۳/۷۵ ۱۴/۸ قبول
۱۸ عاطفه قوی پنجه ۸ ۲/۴ ۴ ۱۴/۴ قبول
۱۹ مهین زینل محاسباتی ۶/۲۵ ۲/۰۵ ۴ ۱۲/۳ مردود
۲۰ عفت آرمان منش ۷ ۲ ۳/۷۵ ۱۲/۷۵ مردود
۲۱ دینا حاجی لشکری ۷ ۲/۲۵ ۴ ۱۳/۲۵ مردود
۲۲ ملیحه واعظی نسب ۹ ۲/۱ ۴ ۱۵/۱ قبول
۲۳ فرحناز اخوان ۸/۵ ۲/۷ ۴ ۱۵/۲ قبول
۲۴ زهرا روشن ضمیر ۷/۷۵ ۳/۷۵ ۴ ۱۵/۵ قبول
۲۵ هانیه میری ۸/۵ ۲/۷ ۳/۷۵ ۱۵/۴۵ قبول
۲۶ فاطمه کاظمی ۵ ۱/۲۵ ۴ ۱۰/۲۵ مردود
۲۷ فاطمه خرسندی ۸/۵ ۲/۵ ۳/۷۵ ۱۴/۷۵ قبول
۲۸ مهناز برزگر نمدان ۷ ۳/۵۵ ۳/۷۵ ۱۴/۳ قبول
۲۹ نیلوفر عفتی قشلاق ۷ ۲/۷ ۳/۷۵ ۱۳/۴۵ مردود