همایش بزرگ پیاده رویی خانوادگی صبح ونشاط در گلبهار امروز ۲۵ فروردین با حضور استاندار جناب اقای رشیدیان امیر اذریان فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش و سرپرست هیات ورزشهای همگانی استان و جناب اقای کمانه از فدراسیون همگانی کشور روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

photo_2017-04-14_15-45-50photo_2017-04-14_18-53-39photo_2017-04-16_14-00-52photo_2017-04-14_18-53-39photo_2017-04-14_11-54-17photo_2017-04-14_11-54-24 (2)photo_2017-04-14_11-54-14photo_2017-04-14_11-54-20photo_2017-04-14_15-01-05photo_2017-04-14_19-13-20 photo_2017-04-14_19-13-22photo_2017-04-14_19-13-24 photo_2017-04-14_19-13-27photo_2017-04-14_19-13-34photo_2017-04-14_19-13-39photo_2017-04-14_19-13-43photo_2017-04-14_19-13-43photo_2017-04-14_19-14-16photo_2017-04-14_19-14-24photo_2017-04-14_19-14-32photo_2017-04-14_19-14-36photo_2017-04-14_19-14-48 (2)photo_2017-04-14_19-15-04photo_2017-04-14_19-15-05 (3) photo_2017-04-14_19-15-05 (2) photo_2017-04-14_19-14-53photo_2017-04-14_19-14-51photo_2017-04-14_19-14-58photo_2017-04-14_19-14-48 (2)photo_2017-04-15_15-09-54photo_2017-04-15_15-08-40photo_2017-04-15_15-08-36photo_2017-04-15_15-08-24photo_2017-04-15_15-07-30photo_2017-04-14_22-30-57photo_2017-04-15_15-07-41photo_2017-04-15_15-07-56photo_2017-04-15_15-08-31