کمیته نهادها و سازمانها مسابقات فوتبال قهرمانی نزاجا بمیزبانی پشتبانی منطقه۵شمالشرق در مشهد برگزار و تیم پشتیبانی مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کرد روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

کمیته نهادها و سازمانها
مسابقات فوتبال قهرمانی نزاجا بمیزبانی پشتبانی منطقه۵شمالشرق در مشهد برگزار و تیم پشتیبانی مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کرد

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-05-25_12-34-41