برگزاری کلاس مربیگری درجه۳آمادگی جسمانی در دانشگاه فردوسی مشهدمقدس ۳/۱لغایت۹۶/۳/۵به مدرسی اقای جوادمحمدخانی زیرنظرهیات ورزشهای همگانی استان روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

برگزاری کلاس مربیگری درجه۳آمادگی جسمانی در دانشگاه فردوسی مشهدمقدس
۳/۱لغایت۹۶/۳/۵به مدرسی اقای جوادمحمدخانی
زیرنظرهیات ورزشهای همگانی استان

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-05-26_08-37-34