همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه کرامت شهر خرو با حضور بیش از هزار نفربا حضور مسئولین بخش زبرخان_نیشابور

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه کرامت شهر خرو با حضور بیش از هزار نفربا حضور مسئولین بخش زبرخان_نیشابورphoto_2017-07-28_10-04-29