“آزمون ورودی مربیگری آقایان” سلام با احترام به استحضار شرکت کنندگان در آزمون ورودی یوگا ویژه آقایان می رساند: #زمان برگزاری: روز جمعه مورخه ٩۶/۵/٢٠ #ساعت برگزاری: ١٠ صبح #محل برگزاری: بلوارسجاد – حامد شمالی بین حامد شمالی ١٠ و١٢ – مجموعه ورزشی سجاد- سالن یوگا آرامش رایا #مرجع آزمون: جزوه مربیگری یوگا می باشد لطفا تا تاریخ ٩۶/۵/١٧ کلیه مدارک خود را بطور کامل به واحد آموزش هیات ورزشهای همگانی استان تحویل دهید. برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت در آزمون را داریم. مهدی اشرف زاده مسئول کمیته یوگا خراسان رضوی و مشهد https://telegram.me/hamegani_razavi_ir روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

“آزمون ورودی مربیگری آقایان”

سلام
با احترام به استحضار شرکت کنندگان در آزمون ورودی یوگا ویژه آقایان می رساند:

#زمان برگزاری: روز جمعه مورخه ٩۶/۵/٢٠
#ساعت برگزاری: ١٠ صبح
#محل برگزاری: بلوارسجاد – حامد شمالی بین حامد شمالی ١٠ و١٢ – مجموعه ورزشی سجاد- سالن یوگا آرامش رایا
#مرجع آزمون: جزوه مربیگری یوگا می باشد

لطفا تا تاریخ ٩۶/۵/١٧ کلیه مدارک خود را بطور کامل به واحد آموزش هیات ورزشهای همگانی استان تحویل دهید.

برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت در آزمون را داریم.
مهدی اشرف زاده
مسئول کمیته یوگا خراسان رضوی و مشهد
https://telegram.me/hamegani_razavi_ir
روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی