“آزمون ورودی مربیگری یوگا بانوان” سلام با احترام به استحضار شرکت کنندگان در #آزمون ورودی یوگا ویژه بانوان می رساند: #زمان برگزاری: روز جمعه مورخه ٩۶/۵/٢٠ #ساعت برگزاری: ٨:٣٠ صبح #محل برگزاری: بلوار وکیل آباد – وکیل آباد٩(مدرس) – نبش مدرس ١- باشگاه یوگا شیوانام. #مرجع آزمون: جزوه مربیگری یوگا می باشد لطفا تا تاریخ ٩۶/۵/١٧ کلیه مدارک خود را به واحد آموزش هیات ورزشهای همگانی استان تحویل دهید. برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت در آزمون را داریم. مهدی اشرف زاده مسئول کمیته یوگا خراسان رضوی و مشهد https://telegram.me/hamegani_razavi_ir روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

photo_2017-08-08_02-07-02“آزمون ورودی مربیگری یوگا بانوان”

سلام
با احترام به استحضار شرکت کنندگان در
#آزمون ورودی یوگا ویژه بانوان می رساند:

#زمان برگزاری: روز جمعه مورخه ٩۶/۵/٢٠
#ساعت برگزاری: ٨:٣٠ صبح
#محل برگزاری: بلوار وکیل آباد – وکیل آباد٩(مدرس) – نبش مدرس ١- باشگاه یوگا شیوانام.
#مرجع آزمون: جزوه مربیگری یوگا می باشد

لطفا تا تاریخ ٩۶/۵/١٧ کلیه مدارک خود را به واحد آموزش هیات ورزشهای همگانی استان تحویل دهید.

برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت در آزمون را داریم.

مهدی اشرف زاده
مسئول کمیته یوگا خراسان رضوی و مشهد
https://telegram.me/hamegani_razavi_ir
روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی