جلسه هم اندیشی ریاست محترم هیئت ورزشهای همگانی

با کمیته آتش نشانها و امدادگران هیات ورزشهای همگانی استان