بردسکن

رئیس هیات : آقای روستایی

نمابر هیات : ۵۵۴۲۳۳۶۰

رئیس اداره : محمد دانشور ثانی (سرپرست)

شماره تماس : ۵۵۴۲۲۱۵۴-۵۵۴۲۳۳۶۱