کلات

رئیس هیات : آقای فانی

نمابر هیات : ۳۴۷۲۲۰۹۸

رئیس اداره : محسن سردار

نمابر اداره : ۳۴۷۲۲۰۹۸